GEBRUIKSVOORW AARDEN EN GEGEVENSBEHEE RBELEID

I. ALGEMENE BEPALINGEN

 

I/1. De exploitant

Deze website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Rooftg Europe, een bedrijf opgericht en actief conform de Belgische wetgeving, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in België, ROOF TILE GROUP Europe NV Michielenweg 3, B-3700 TONGEREN, BELGIË, e-mailadres: info.europe@rooftg.com (hierna: Exploitant), rechtstreeks of via zijn bevoegde dienstverleners.

 

I/2. De gebruiker

Een gebruiker is een persoon die de website bezoekt en als zodanig gebruikmaakt van de diensten die van tijd tot tijd door de Exploitant beschikbaar worden gesteld, ongeacht of deze gebruiker zich wel of niet voor een account registreert (hierna: "Gebruiker"). Bepaalde services mogen alleen door geregistreerde gebruikers worden gebruikt.

 

I/3. Toepassingsgebied en wijziging van het beleid

Het toepassingsgebied van het huidige beleid voor gebruik en gegevensbeheer (hierna: "Beleid") strekt zich uit tot de geleverde diensten en het gegevensbeheer in verband met de huidige website van de Exploitant (hierna: "Website").

Bij afwezigheid van een andersluidende bepaling, strekt het toepassingsgebied van het Beleid zich niet uit tot diensten en gegevensbeheer die verband houden met de promoties, prijstrekkingen of diensten van derden die op de Website adverteren of daar anderszins verschijnen, met hun andere campagnes of gepubliceerde inhoud. Bij afwezigheid van een andersluidende bepaling, strekt het toepassingsgebied van het beleid zich niet uit tot de services en het gegevensbeheer van websites en serviceproviders waarnaar links op deze Website kunnen verwijzen.

De Exploitant heeft het recht om het Beleid te allen tijde te wijzigen. De Exploitant is niet verplicht om Gebruikers hiervan separaat en expliciet in kennis te stellen. Om vertrouwd te raken met de bijgewerkte versie, raden we u aan om regelmatig op deze link te klikken en ons Beleid te lezen.

 

I/4. De activiteit van de Exploitant, het doel van de Website

De Exploitant produceert en verkoopt Twintile-daksystemen. 

Het hoofddoel van deze wWbsite is om Twintile-producten en -systemen met de bijbehorende aangeboden diensten te presenteren. 

De informatie op de Website komt zelf niet in aanmerking als een aanbieding. De Exploitant neemt geen verantwoordelijkheid dat de producten die op de Website verschijnen in de toekomst daadwerkelijk beschikbaar zullen zijn in de hoeveelheid en de kwaliteit die op de Website worden gepresenteerd. 

De informatie die op de Website wordt gepubliceerd, dient alleen als oriëntatie voor Gebruikers, en kan in geen geval worden beschouwd als de contractuele verklaring van de Exploitant, het officiële prospectus of de gebruiksinstructies.

De Exploitant neemt geen verantwoordelijkheid als de informatie op de Website verschilt van de informatie die door andere verkopers wordt gepubliceerd met betrekking tot dezelfde producten en diensten.

Bekendheid met de op de Website gepubliceerde informatie is geen vervanging voor kennis van officiële prospectussen met betrekking tot het gebruik van de producten en diensten, of het inschakelen van hulp van experts. 

 

I/5. Toepasselijke wetgeving

De Exploitant is een economisch bedrijf dat geregistreerd is in België en dat zijn activiteiten voornamelijk uitvoert krachtens de Belgische wetgeving. 

Voor het geval dat de toepassing van een bepaalde wet kan worden bedongen, bepaalt de Exploitant de toepassing van de Belgische wetgeving.

Voor het geval dat er ruimte is om de wettelijke autoriteit te bepalen, bepaalt de Exploitant de exclusieve competentie van de Belgische autoriteiten en de bevoegde rechtbanken in relatie tot zijn hoofdkantoo.

II. GEGEVENSBEHEER

 

De persoonsgegevens worden rechtstreeks door de Exploitant of zijn gegevensverwerkers verwerkt en beheerd conform Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de Algemene verordening gegevensbescherming of de AVG).

De Exploitant streeft ernaar dat de volgende principes voor het beheer van de persoonsgegevens volledig prevaleren:

- persoonsgegevens worden alleen beheerd voor een specifiek doel;

- elke fase van het gegevensbeheer voldoet aan dit doel, inclusief het bereik van de beheerde gegevens;

- het verzamelen en beheren van persoonsgegevens geschiedt eerlijk en legaal;

- de gegevens zijn nauwkeurig, volledig en actueel;

- als het niet nodig is om de betrokken persoon te identificeren, wordt het gegevensbeheer zodanig gewijzigd dat de betrokken persoon niet kan worden geïdentificeerd op basis van de beschikbare gegevens;

- de rechten van de betrokken personen prevaleren dienovereenkomstig.

 

II/1. Persoonsgegevens verzameld door de Exploitant

Onder verwijzing naar ons bedrijf betekenen persoonsgegevens informatie die u identificeert of waarmee we contact met u kunnen opnemen, bijvoorbeeld uw naam of e-mailadres. Details van door ons verzamelde persoonsgegevens kunnen in de volgende categorieën worden vermeld:

A) Informatie automatisch verzameld 

Wanneer u onze Website bezoekt, wordt bepaalde informatie automatisch verzameld op de apparaten die u gebruikt. In bepaalde landen, waaronder de landen van de Europese Unie en/of de Europese Economische Ruimte ("EU/EER"), kan een gedefinieerde reeks van deze informatie worden beschouwd als persoonsgegevens onder de voorwaarden van de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming. 

Het IP-adres, het type apparaat dat u gebruikt, het unieke apparaat-ID-nummer, het gebruikte type browser, uw geografische locatie (bijv. locatie per land of stad) en andere technische informatie moeten als zodanig worden beschouwd. We kunnen ook gegevens verzamelen over de interactie van het apparaat met onze Website, inclusief de pagina’s die u wilde openen en de links die u heeft gebruikt. 

Door deze gegevens te verzamelen, kunnen we de bezoekers van onze websites beter leren kennen, waar ze vandaan komen en in welke inhoud van onze homepagina’s ze het meest geïnteresseerd zijn. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor interne analytische doeleinden volgens het bovenstaande, zodat we kunnen voldoen aan de interesses van onze bezoekers en daarmee de kwaliteit van onze websites verbeteren.

We kunnen sommige van deze persoonsgegevens verzamelen met behulp van cookies en vergelijkbare volgtechnologieën, waarvan de details zijn opgenomen in ons Cookiebeleid.

 B) Persoonsgegevens die vrijwillig door u zijn verstrekt:

Bepaalde delen van onze Website bevatten services voor het gebruik waarvoor u mogelijk persoonsgegevens moet invullen. Zoals het CONTACT-formulier, voor als u een offerteaanvraag verstuurt. Als u in dit geval uitsluitend gegevens over de plaats verstrekt en niet uw specifieke en volledige adres, wordt dergelijke informatie niet beschouwd als ’persoonsgegevens’, omdat deze onvoldoende zijn om u te identificeren. Zelfs als u uw volledige adres opgeeft, dient deze informatie bovendien alleen voor het vinden van een dakdeskundige dichter bij het ingevulde adres, en gebruiken wij deze informatie niet om u te identificeren.

Houd er rekening mee dat het bezoeken van de Website niet afhankelijk is van registratie.

 

II/2. Het doel en de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

We gebruiken de over u verzamelde persoonsgegevens om verschillende redenen, waaronder de volgende doeleinden:

- Om te kunnen reageren op mogelijke verzoeken van u of om u de informatie te verstrekken waarom u vraagt.

- Voor het gebruiken, ondersteunen, personaliseren, onderhouden en verbeteren van onze services.

- Om te voldoen aan en af te dwingen, wettelijke vereisten, overeenkomsten en richtlijnen die moeten worden toegepast.

- Om mogelijke of werkelijke eisen, verplichtingen, verboden gedrag of misdaden af te wenden, op te sporen, te identificeren, te onderzoeken en erop te reageren en zich hiertegen te verdedigen.

- Voor het uitvoeren van aanvullende activiteiten conform dit beleid.

 

De wettelijke basis van de gegevensverwerking is:

- artikel 6 lid 1, letter f) van de AVG: het gerechtvaardigde belang van de Exploitant - in het geval van het gebruik van functionele cookies

- artikel 6 lid 1, letter b) van de AVG: de nodige stappen ondernemen voor het sluiten van een contract - in het geval u ons een aanvraag voor een offerte verstuurt na gebruik van het Contactformulier - artikel 6 lid 1, letter a) van de AVG: uw instemming met de gegevensverwerking - in bijzondere gevallen zoals beschreven in het specifieke beleid voor gegevensverwerking.   

Naast het bovenstaande kan extra gegevensbeheer aan bepaalde services worden gekoppeld. De Exploitant zal in elk geval passende informatie verstrekken over de details van dit gegevensbeheer.

  

II/3. Toegang tot beheerde gegevens, het doorsturen en het gebruik van de gegevens 

Persoonsgegevens die uiteindelijk via de Website worden verzameld, kunnen toegankelijk worden voor gegevensverwerkers, zoals web-serviceproviders of marketingbedrijven. De gegevensverwerkers zijn alleen bevoegd om de beslissingen van de Exploitant te implementeren, conform de instructies van de Exploitant.

We kunnen uw persoonsgegevens ook doorsturen naar de volgende geadresseerden:

Aan gekoppelde bedrijven:

We kunnen persoonsgegevens delen met bedrijven in eigendom of die een managementrelatie met ons hebben (bijvoorbeeld met bedrijven die ons bedrijf bewaken of beheren, of gezamenlijk beheer met ons hebben, of die ons bedrijf bewaken of beheren) - hierna: "Dochteronderneming".

Hierin zijn opgenomen de gegevens die onder onze aandacht komen in verband met websites die door ons of door onze Dochterondernemingen worden beheerd.

Aan specifieke dienstverleners:

We kunnen uw persoonsgegevens delen met bedrijven die diensten voor ons leveren, zodat we onze verplichtingen kunnen nakomen en u op de hoogte kunnen houden, bijvoorbeeld het uitvoeren van bestellingen, het bezorgen van pakketten, het verzenden van post en e-mails, het analyseren van klantgegevens, het bieden van hulp bij marketing, onderzoek naar mogelijke fraude-activiteiten, klantonderzoeken en klantenservice.

Aan gedragsadverteerders:

Van tijd tot tijd kunnen we bedrijven die in aanmerking komen als derde partijen die gedragsadvertenties gebruiken, toestaan hun technologie te gebruiken om informatie te verzamelen die beschikbaar is in verband met het bezoeken en gebruiken van onze Website om promotionele activiteiten uit te voeren met betrekking tot producten en diensten die voor u als interessant worden beschouwd. Deze gepersonaliseerde advertenties kunnen op onze websites en ook op andere websites verschijnen.

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van een andere partij:

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met andere derde partijen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (of betrokkenheid bij gerechtelijke procedures), zodat we ons bedrijf, onze werknemers, tussenpersonen, klanten, bezoekers en dochterondernemingen kunnen beschermen tegen fraude of de mogelijkheid van dergelijke; of voor zover u hiermee instemt.

De ontvangers of categorieën ontvangers van persoonsgegevens verzameld via geregistreerde gebruikersaccounts zullen vermeld staan in het bijbehorende privacybeleid.

 

II/4. Gegevensbeheer voor promotie- en onderzoeksdoeleinden 

Behoudens voorafgaande toestemming van de Gebruiker, kan de Exploitant de contactgegevens gebruiken die door de relevante Gebruiker zijn ingevuld (e-mailadres, postadres, telefoonnummer, andere ID’s die worden gebruikt om contact te houden) voor het verzenden van een elektronische brief aan de gebruiker met betrekking tot de Exploitant, de activiteit van de Exploitant, evenals de Website voor promotiedoeleinden, een nieuwsbrief betreffende de service, of een brief met reclame, en voor informatie voor dit doel om de Gebruiker te bereiken.

De Exploitant kan de beheerde gegevens gebruiken voor enquêtes, marktonderzoek, het samenstellen van een steekproef en voor het benaderen van Gebruikers bij het doen van onderzoek.

 

II/5. Bewaren van persoonsgegevens

Tenzij hierin anders aangegeven of door de toepasselijke wetgeving, bewaren we de persoonsgegevens die we hebben verzameld gedurende 5 jaar.

Als een civielrechtelijke relatie tussen de Gebruiker en de Exploitant tot stand komt, zijn ook civielrechtelijke regels gezaghebbend voor het beheer van de gegevens. In dit geval moeten de persoonsgegevens worden beheerd in het belang van de uitvoering van de eisen van het burgerlijk recht of op basis van deze rechtsgrondslag. Als een officiële of gerechtelijke procedure wordt gestart als gevolg van een illegale handeling door de Gebruiker, kan de Exploitant de gegevens beheren met het oog op deze rechtsgrondslag om dit met succes af te ronden.

Als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben om onze zakelijke activiteiten uit te voeren, zullen we ze ofwel verwijderen of anonimiseren, of als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in de opgeslagen archieven), dan zullen we deze persoonsgegevens veilig en gescheiden bewaren van andere gegevensverwerkingsactiviteiten totdat verwijdering mogelijk wordt.

In elk geval verwijderen we de ingevulde gegevens als:

- het beheer ervan onwettig is of verwijdering wettelijk verplicht is;

- de betrokken persoon daarom verzoekt;

- de gegevens onvolledig of onjuist zijn en het gebruik ervan onmogelijk maakt;

- het doel van het gegevensbeheer niet meer bestaat;

- dit wordt opgelegd door een autoriteit of rechtbank.

 

II/6. Bijbehorende rechten en opties voor gegevensbescherming

U hebt toegang tot uw persoonlijke gegevens die online door ons zijn verzameld en actueel worden gehouden met behulp van algemeen aanvaarde updatemethoden. Om deze informatie bij te werken, te corrigeren of te verwijderen, neemt u contact met ons op op het hierboven vermelde adres of op hete-mailadres  info.europe@rooftg.com.

Naast het bovenstaande kunt u de volgende rechten inzake gegevensbescherming uitoefenen:

- om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, bij te werken of, in voorkomend geval, te verwijderen;

-om bezwaar te maken in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen of, op speciaal verzoek, de implementatie van portabiliteit;

- om het ontvangen van de marketingcommunicatieberichten die we verzenden op elk gewenst moment zonder opgaaf van reden te annuleren; U kunt dit recht uitoefenen door in de marketing-e-mails die we u toesturen op "uitschrijven" of op de "opt-out" link te klikken. Als u ook het ontvangen van andere vormen van marketing wilt stoppen (bijvoorbeeld postmarketing of telemarketing), neem dan contact met ons op.

- om uw toestemming te allen tijde en zonder opgave van reden in te trekken met betrekking tot toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens die door ons zijn verzameld en verwerkt op basis van uw toestemming; Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die we eerder hebben uitgevoerd terwijl uw toestemming van kracht was, noch op de verwerking van persoonsgegevens als dit wordt gedaan met inachtneming van een andere rechtsgrondslag dan persoonlijke toestemming.

- om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot het verzamelen, opslaan, verwerken of doorsturen van uw persoonsgegevens of het gebruik ervan op een andere manier.

Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

III. REGELS VOOR GEBRUIKERS

III/1. De verplichtingen en verantwoordelijkheid van de Gebruiker

De Gebruiker is verplicht om diens gegevens op passende wijze zorgvuldig in te vullen. De Exploitant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het feit dat de Gebruiker niet de juiste zorg heeft besteed aan de bescherming van diens gegevens. 

De Gebruiker mag de Website alleen op eigen verantwoordelijkheid gebruiken. De Exploitant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade of ongemak geleden door de Gebruiker tijdens het gebruik van de Website, als dat voortvloeit uit het feit dat de Gebruiker niet met de nodige voorzichtigheid handelt tijdens het gebruik van de Website. De Gebruiker mag diens gegevens alleen op eigen verantwoordelijkheid openbaar en toegankelijk maken voor anderen.

Bij het gebruik van de Website is de Gebruiker verplicht om eervol te werk te gaan, rekening houdend met de rechten en belangen van anderen.

De Gebruiker is verplicht de geldende wetgeving te respecteren en is tijdens het gebruik verplicht zich te onthouden van alle activiteiten die onwettig zijn of die de belangen van anderen schaden. Hierin is de Gebruiker verplicht om de privésferen, persoonlijke rechten en intellectuele eigendomsrechten van anderen te respecteren, met name de voorschriften met betrekking tot de bescherming van literaire, wetenschappelijke en artistieke creaties, uitvindingen, ontwerppatronen, gebruiksmodellen, handelsmerken en merknamen die onderworpen zijn aan auteursrechtelijke bescherming. De Gebruiker is verplicht zich te onthouden van het plegen van misdaden en misdrijven, en is bovendien verplicht zich te onthouden van het gebruik van obscene, onfatsoenlijke uitdrukkingen en uitingen, of andere die waarschijnlijk leiden tot verontwaardiging bij anderen;

Alle Gebruikers zijn verplicht zich te onthouden van alle activiteiten die het correct gebruiken van de Website zouden kunnen belemmeren. Alle Gebruikers zijn verplicht zich te onthouden van alle activiteiten die de belangen van de Exploitant schaden. Hierin is de Gebruiker met name verplicht:

- zich te onthouden van het verstoren of belemmeren van de werking van de Website;

- zich te onthouden van activiteiten die gericht zijn op het verkrijgen of gebruiken van de bedrijfsgeheimen van de Exploitant of informatie die hij geheim houdt;

- zich te onthouden van alle communicatie die valse informatie met betrekking tot de dienst bevat;

- zich te onthouden van alle activiteiten die de informatiebeveiliging van de Website bedreigen;

- zich te onthouden van alle activiteiten die gericht zijn op reclame voor zijn eigen product of dienst, of die van een andere, derde persoon.

Naast het bovenstaande kan de Exploitant verdere beperkingen instellen, waarvan hij de Gebruikers zal informeren.

Tijdens het gebruik van de Website mogen Gebruikers de gegevens van andere personen alleen openbaar maken of beschikbaar stellen aan anderen als de betrokken persoon hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. De toestemming van de betrokken persoon is niet nodig in het geval van een openlijke publieke verschijning, of met betrekking tot gegevens die deze persoon eerder zonder beperking openbaar heeft gemaakt.

Bij het registreren mogen Gebruikers alleen hun eigen persoonsgegevens invullen. Het invullen van gegevens van andere personen wordt gekwalificeerd als onwettig gegevensbeheer, wat consequenties zou kunnen hebben die door de wetgeving worden bepaald. In geval van misbruik van de persoonsgegevens van anderen, zal de Exploitant de bevoegde autoriteit helpen om de inbreuk op te sporen en de persoon te identificeren die de inbreuk pleegt.

De beperkingen die in dit punt beschreven staan, zijn van toepassing op alle Gebruikers van de Website.

III/2. Procedure tegen overtredende Gebruikers

Als een Gebruiker in strijd is met de bepalingen van dit beleid of de specificaties van de wetgeving, kan de Exploitant de registratie van de Gebruiker verwijderen. In dit geval wordt de registratie van de Gebruiker beëindigd, waarna de Gebruiker geen gebruik meer mag maken van de services die op de Website worden aangeboden.

Als er ruimte is voor een officiële, gerechtelijke procedure op basis van het gedrag van de Gebruiker, kan de Exploitant de gegevens opslaan die nodig zijn om de Gebruiker te identificeren, ongeacht de verwijdering, en de gegevens die van toepassing zijn op het misdrijf, en deze doorgeven aan de bevoegde instantie.

Als de Gebruiker de rechten van een andere entiteit schendt en deze andere entiteit het recht heeft om een gerechtelijke procedure te starten, kan de Exploitant de gegevens doorgeven aan de entiteit, als deze entiteit zijn wettelijke belang in dit verband kan verifiëren. 

IV. DATAVEILIGHEID

 

We gebruiken passende en wijdverspreide beveiligingsmethoden om ongeautoriseerde toegang te voorkomen, om de nauwkeurigheid van de gegevens te behouden en om een correct gebruik van de persoonsgegevens te waarborgen.

Als u via onze Website een gebruikersaccount aanmaakt, genieten de accountgegevens en het volledige profiel de beveiligde bescherming van een wachtwoord. We raden u aan uw wachtwoord aan niemand bekend te maken. Onze medewerkers zullen u nooit om uw wachtwoord vragen, noch tijdens een ongewenst telefoongesprek, noch in een ongewenste e-mail. Vergeet niet uit te loggen van uw account en het browservenster te sluiten wanneer u een sessie hebt beëindigd. Dit helpt voorkomen dat anderen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en correspondentie, als u uw computer deelt met iemand anders of als u een computer gebruikt op een openbare locatie waartoe anderen toegang hebben.

Wanneer u vrijwillig bepaalde persoonsgegevens op internet openbaar maakt, bijvoorbeeld op websites waarop u informatie kunt uitwisselen, in e-mail of op chat-interfaces, bestaat het risico dat anderen deze informatie kunnen verzamelen of gebruiken. De beveiliging van gegevensoverdracht via internet of een draadloos netwerk is niet absoluut perfect. Als gevolg hiervan kunnen we in een dergelijk geval, ondanks het feit dat we alle redelijke en verwachte maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen, de veiligheid van de gegevens die u ons verstrekt niet garanderen, waardoor u dit uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid kunt doen.

V. BEPALING BETREFFENDE KINDEREN

 

Onze homepage is gemaakt voor particulieren ouder dan 18 jaar. Omdat we de leeftijd van personen die onze Website bezoeken niet kunnen bepalen wegens gebrek aan persoonsgegevens en verifieerbaarheid in dit opzicht, gebruiken we deze privacyverklaring voor elke leeftijdsgroep. In het geval dat een particulier jonger dan 18 jaar ons zijn persoonsgegevens heeft verstrekt zonder de toestemming van zijn ouders of voogden, vragen we dat een ouder of voogd contact met ons opneemt zodat we de nodige maatregelen kunnen nemen om te verwijderen de gegevens in kwestie.

VI. PRAKTIJK- EN GEGEVENSBESCHERMINGSACTIVITEIT VAN DERDEN IN VERBAND MET PERSOONSGEGEVENS

 

De richtlijnen voor gegevensbescherming van adverteerders die zijn gekoppeld aan het gebruik van onze startpagina en van betalings- of andere services kunnen verschillen van die van dit privacybeleid. We raden u aan om vertrouwd te raken met de gegevensbeschermingsregels van de betreffende serviceprovider voordat u een offerte aanvraagt of een overeenkomst sluit met deze serviceproviders.

VII. DOORSTUREN VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

 

Aangezien ons bedrijf lid is van een multinationale bedrijfsgroep, kunnen uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen worden doorgestuurd naar of gedeeld met landen buiten de EER, om redenen zoals maar niet beperkt tot het bereiken van de doelen waarnaar wordt verwezen in dit privacybeleid, waarbij de juiste rechtsgrondslagen in overweging. Het doorsturen van dergelijke persoonsgegevens wordt momenteel uitgevoerd naar onze dochteronderneming in Nieuw-Zeeland, een rechtsgebied dat in 2012 formeel door de Europese Commissie is erkend als een toereikend beschermingsniveau voor persoonsgegevens die worden doorgestuurd vanuit de Europese Unie (uitvoeringsbesluit van de Commissie van 19 december 2012 conform Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de adequate bescherming van persoonsgegevens door Nieuw-Zeeland).

In het bovenstaande geval zal ons bedrijf of de leden van onze bedrijfsgroep alle redelijke en noodzakelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die worden doorgestuurd naar een land buiten de EER op een veilige manier worden verwerkt. Neem contact met ons op als u meer wilt weten over deze passende maatregelen.