Pravilnik o zasebnosti

POGOJI UPORABE IN POLITIKA UPRAVLJANJA PODATKOV

I. Splošne določbe

I/1. Izvajalec

Trenutno spletno stran upravlja podjetje AHI Roofing Ltd. (sedež podjetja: 8100 Várpalota, Fehérvári út 28/14.; matična številka: 19-09-511580; e-naslov: office@gerardroofs.eu, v nadaljnjem besedilu: izvajalec, v zvezi z upravljanjem podatkov: upravljavec). Z osebnimi podatki, ki jih posredujejo uporabniki spletne strani, upravlja upravljavec.

I/2. Uporabnik

Uporabnik je katerakoli oseba, ki obišče spletno stran in uporabi njene storitve, ne glede na to, ali je registriran ali ne. Določene storitve lahko uporabljajo le registrirani uporabniki.

I/3. Obseg in spremembe politike

Obseg trenutne politike uporabe in upravljanja podatkov (v nadaljnjem besedilu: politika) vključuje ponujene storitve in upravljanje podatkov v povezavi z izvajalčevo trenutno spletno stranjo (v nadaljnjem besedilu: spletna stran).

Ob odsotnosti nasprotnih določb, obseg politike ne zajema storitev in upravljanja podatkov, ki so povezani s promocijami, žrebi ali storitvami tretjih oseb, ki oglašujejo na spletni strani ali se kakorkoli drugače pojavljajo na njej s svojimi drugimi kampanjami ali objavljenimi vsebinami. Ob odsotnosti nasprotnih določb obseg politike ne zajema storitev in upravljanja podatkov spletnih strani in ponudnikov storitev, do katerih lahko vodijo povezave, objavljene na trenutni spletni strani.

Izvajalec si pridržuje pravico do spreminjanja politike. Izvajalec bo po pozivu obvestil uporabnike o preteklih spremembah. Izvajalec bo objavil spremenjeno politiko, spremembe pričnejo veljati šele po objavi. Izvajalec uporabnikom ni dolžan poslati posebnih obvestil o spremembah.

I/4. Izvajalčeva aktivnost, namen spletne strani

Izvajalec je gospodarsko podjetje, ki se komercialno ukvarja s prodajo in proizvodnjo strešnih sistemov Gerard. Izvajalec ne nudi svojih storitev le na Madžarskem, ampak se njihove prodajne aktivnosti raztezajo po vsej Evropi.

Namen trenutne spletne strani je predstaviti prodajne izdelke in storitve, ki so na voljo vsem obiskovalcem in istočasno nudijo podatke o razpoložljivosti izdelkov in storitev, o osebi in aktivnosti izvajalca.

Namen trenutne spletne strani v zvezi z registriranimi uporabniki je zagotoviti registriranim uporabnikom prilagojene podatke.

I/5. Veljavna zakonodaja

Izvajalec je gospodarsko podjetje, registrirano na Madžarskem, ki svoje storitve primarno izvaja skladno z veljavno madžarsko zakonodajo. Če njegove storitve, vključno z oglaševanjem in prodajno aktivnostjo, potekajo zunaj madžarskih meja, veljajo ustrezni zakoni v ciljni državi.

Če se lahko določi uporaba določenega prava, izvajalec določi uporabo madžarskega prava.

Če ima izvajalec možnost določiti pravni organ, določi izključno pristojnost madžarskih oblasti in sodišč s pristojnostjo, ki je povezana z izvajalčevo glavno pisarno.

 

II. Upravljanje podatkov

II/1. Pravna podlaga in načela upravljanja podatkov

Z osebnimi podatki upravlja izvajalec neposredno ali po obdelovalcu podatkov

Pravna podlaga za upravljanje podatkov je prostovoljno dano soglasje oseb, na katere se podatki nanašajo.Trenutna politika se šteje za obveščanje zadevnih oseb.

Izvajalec upravlja le osebne podatke, ki jih je dala zadevna oseba, kot tudi tiste, ki izhajajo iz njegove/njene aktivnosti, povezane s spletno stranjo. Izvajalec stremi k uveljavljanju pravic zadevnih oseb.

Izvajalec upravlja vse osebne podatke z namenom zagotovitve in izboljšanja storitev na spletni strani. Tako so namen upravljanja osebnih podatkov identifikacija zadevnih oseb in nudenje storitev, kot tudi analiza in razvoj spletne strani. Izvajalec ne upravlja kakršnihkoli podatkov, katerih uporaba ni nujna za doseg navedenih namenov.

Izvajalec stremi k zagotavljanju popolne prevlade naslednjih načel upravljanja osebnih podatkov:

-    z osebnimi podatki se upravlja le z določenim namenom;

-    vsaka stopnja upravljanja podatkov se prilagaja temu namenu, vključno z obsegom podatkov, s katerimi se upravlja; 

-    uporaba in upravljanje osebnih podatkov sta odkrita in legalna;

-    podatki so točni, popolni in aktualni;

-    če identifikacija zadevne osebe ni nujno potrebna, se upravljanje podatkov spremeni tako, da zadevna oseba ne more biti identificirana na podlagi razpoložljivih podatkov;

-    pravice zadevnih oseb ustrezno prevladajo.

II/2. Lokacija upravljanja podatkov, veljavni zakon

Osebni podatki se upravljajo na sedežu izvajalca, podružnici, mestu ali delovnih prostorih obdelovalca podatkov, ki ga je pooblastil izvajalec. Odločitve, ki se nanašajo na upravljanje podatkov, sprejme izvajalec.

Z upoštevanjem specifikacij v točki I/5 je upravljalec madžarska pravna oseba, lokacija upravljanja podatkov pa na Madžarskem. V zvezi z vsem naštetim pri upravljanju osebnih podatkov veljajo predpisi madžarske zakonodaje, predvsem Zakon CXII iz leta 2011 o pravici do informacijske samoodločbe in svobode informacij (Info zakon) in nova Uredba Evropske unije št. 2016/679 o varovanju podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov, GDPR, v nadaljevanju: »Uredba« ali »GDPR«).

II/3. Prijava

Obisk spletne strani ni odvisen od registracije, a nekatere storitve so na voljo le registriranim uporabnikom.

Registracijo lahko opravite na enega izmed naslednjih načinov:

-    z uvozom Facebook profila;

-    z izpolnitvijo prijavne podatkovne tabele.

Registrirani uporabniki spletnega družbenega omrežja Facebook se lahko registrirajo z uvozom podatkov, ki so jih vnesli na spletno družbeno omrežje Facebook v spletno stran izvajalca. V tem primeru mora uporabnik izbrati uporabo Facebook profila in nato vnesti prijavne podatke in geslo, ki ga uporablja na spletnem družbenem omrežju Facebook. Spletna stran bo uvozila podatke, ki so bili vnešeni v spletno družbeno omrežje Facebook, izvajalec pa jih bo urejal. Zatem bo sledila prijava na spletno stran s podatki, ki se uporabljajo na spletni strani Facebook. Če uporabnik izbriše svoj profil na spletnem družbenem omrežju Facebook, prijava v spletno stran ni več mogoča. V tem primeru se mora uporabnik registrirati z najnovejšim Facebook profilom ali izpolniti prijavno podatkovno tabelo.

Dodatno se lahko uporabniki registrirajo z izpolnitvijo prijavne podatkovne tabele. Vnos določenih podatkov v prijavno podatkovno tabelo je obvezen, saj brez obveznih podatkov registracija ni mogoča. Z vnešenimi podatki upravlja izvajalec.

II/4. Namen in glavna pravila upravljanja osebnih podatkov

Glavni namen upravljanja podatkov, ki so bili vnešeni med registracijo, sta identifikacija uporabnika in možnost vzpostavitve stika z njim. Poleg tega je namen upravljanja podatkov zagotavljati spletne storitve, kot tudi izboljševati storitve, dodatno pa še pošiljati novice in promocije uporabnikom.

Izvajalec pri upravljanju podatkov ravna skladno z veljavno zakonodajo.

Pravna podlaga za upravljanje podatkov je v vsakem primeru privolitev osebe, na katero se podatki nanašajo.

Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe vsebine prijavne podatkovne tabele, do izbrisa posameznih podatkovnih polj ali ustvarjanja novih podatkovnih polj, še posebej, če to upravičujejo ali terjajo zahteve uporabnikov ali spremembe zakonodaje. Izvajalec bo o spremembah obvestil uporabnike. Izvajalec ne sme spreminjati vnešenih podatkov.

Poleg navedenega je lahko dodatno upravljanje podatkov povezano z določenimi storitvami. Izvajalec bo v vsakem primeru poskrbel za primerne informacije o podrobnostih takšega upravljanja podatkov.

II/5. Dostop do upravljanih podatkov, prepošiljanje in uporaba podatkov

Osebe znotraj izvajalčevega obsega aktivnosti, še posebej agenti, zaposleni, imajo dostop do podatkov, če jih potrebujejo za izvajanje svojih aktivnosti, pod pogojem, da se zavedajo svojih obveznosti, ki se nanašajo na upravljanje podatkov.

Izvajalec lahko podatke, ki jih upravlja, posreduje naprej oziroma jih naredi dostopne tretjim osebam le, če je oseba, na katero se podatki nanašajo, izrecno podala soglasje za to ali pa tako narekuje zakonodaja.

Skladno z veljavno zakonodajo je izvajalec upravičen do uporabe obdelovalca podatkov z namenom določenih tehničnih operacij. Obdelovalec podatkov je pooblaščen le za izvajanje izvajalčevih odločitev skladno z izvajalčevimi navodili. Uporaba obdelovalca podatkov ne vpliva na odgovornost izvajalca.

Izvajalec bo uporabil podatke, ki jih bo vnesel uporabnik, skladno s specifikacijami pod točko II/4, v glavnem z namenom identifikacije, vzdrževanja stika, zagotavljanja in izboljševanja storitev in pošiljanja novic ter promocij.

Izvajalec je upravičen do uporabe podatkov na način, ki ni primeren za osebno identifikacijo, v statistične namene. Izvajalec je upravičen do uporabe tehničnih podatkov, ki so se zabeležili na podlagi točke II/11, v statistične namene.

II/6. Upravljanje podatkov z namenom promocije in raziskav

Izvajalec je upravičen do uporabe kontaktnih podatkov, ki jih vnesejo uporabniki (e-poštni naslov, poštni naslov, telefonska številka, drugi identifikacijski dokumenti za ohranjanje stika) z namenom pošiljanja elektronskih sporočil uporabniku v zvezi z izvajalcem, izvajalčevo aktivnostjo, kot tudi s spletno stranjo z namenom promocije, novicami v zvezi s storitvami ali sporočili z reklamnimi vsebinami in podatki z namenom vzpostavitve stika. Z registracijo uporabnik izrecno soglaša, da izvajalec v novice ali druga obvestila poleg informacij vključi tudi oglaševanje.

Z registracijo uporabnik izrecno soglaša, da mu izvajalec lahko pošilja oglase po metodi neposrednega iskanja in da v ta namen uporabi njegove vnešene podatke.  Soglasje enako velja za pristope po e-pošti, telefonu, pošti ali drugih poteh.

Uporabnikovo soglasje o izvajalčevi uporabi podatkov, ki se ustvarijo med uporabo spletne strani z namenom oglaševanja, da bi uporabniki prejeli osebne ponudbe, ki se nanašajo na naslovnike.

Izvajalec lahko uporabi podatke, ki jih upravlja, da bi prilagodil oglaševalske površine, ki se pojavljajo na naloženih straneh, kot tudi izbor strani, ki bo naložena, ko se bo uporabnik odjavil. Te operacije avtomatsko izvede računalniški program brez človeškega vmešavanja.

Izvajalec lahko uporabi podatke, ki jih upravlja, v namen anket, raziskav trga, sestavljanja vzorca in za pristop k uporabnikom med izvajanjem raziskav.

II/7. Trajanje upravljanja podatkov

Izvajalec bo izbrisal vnešene podatke, če: 

-    je njihovo upravljanje nezakonito ali pa zakonodaja zahteva njihov izbris;

-    tako od njega zahteva oseba, na katero se ti podatki nanašajo;

-    so podatki nepopolni ali netočni, zaradi česar je njihova uporaba nemogoča;

-    namen upravljanja podatkov ne obstaja več;

-    je tako odredila oblast ali sodišče.

Uporabnik lahko zahteva izbris svojih osebnih podatkov. Če oseba, na katero se ti podatki nanašajo, poda takšen zahtevek, bo izvajalčev sistem izbrisal podatke v roku petih delovnih dni. Izbris podatkov, ki morajo biti vnešeni ob registraciji, pomeni izbris registracije.

Ob izbrisu osebnih podatkov bodo podatki postali nedoločljivi na takšen način, da povezave med podatki in zadevno osebo ne bo več mogoče obnoviti.

Če je med uporabnikom in izvajalcem vzpostavljeno civilnopravno razmerje, pri upravljanju podatkov veljajo tudi zakoni civilnega prava.  V tem primeru je treba osebne podatke upravljati v interesu izvajanja zahtev civilnega prava ali na tej pravni podlagi. Če zaradi nezakonitega dejanja uporabnik začne uradni ali sodni postopek, lahko izvajalec pri upravljanju podatkov upošteva takšno pravno podlago, da bi zadevo uspešno zaključil.

Če zgoraj navedeni primeri ne bodo relevantni, bo izvajalec podatke uničil 5 let po zadnjem postopku obdelave podatkov.

II/8. Pravice zadevnih oseb, varovanje zasebne sfere

Uporabnik ima pravico popraviti svoje podatke ali prositi izvajalca, da popravi napačne podatke, ki jih sam ni mogel popraviti. Uporabnik ima pravico izbrisati posamezne podatke ali svojo celotno registracijo. Uporabnik lahko zahteva podatke o upravljanju njegovih podatkov. Izvajalec lahko informacije posreduje tudi v elektronskem pismu.

II/9. Izbris registracije in podatkov na zahtevo zadevne osebe

Uporabnik lahko zahteva izbris svoje registracije. Izvajalec bo upošteval zahtevek za izbris in ga izvedel v roku petih dni. Če uporabnik izbriše svojo registracijo, nima več pravice uporabljati storitev, zagotavljanje katerih temelji na registraciji.

Po izbrisu registracije lahko izvajalec podatke uporabi na način, ki ni primeren za osebno identifikacijo, a ne omogoča poznejše obnove registracije.

Če ni jasno, ali je zahtevek za izbris registracije posredovala zadevna oseba, še posebej, če zahtevek za izbris ni prišel z e-poštnega naslova, ki ga je dala zadevna oseba, lahko izvajalec zadevno osebo prosi za primerno potrditev njene identitete.

II/10. Varnost podatkov

Izvajalec bo sprejel vse potrebne ukrepe, ki se pričakujejo od njega v interesu varnosti podatkov, zagotovil bo primerno stopnjo varovanja, še posebej pred nepooblaščenimi vstopi, spremembami, prepošiljanju, javno objavo, izbrisom ali uničenjem, kot tudi pomotnim uničenjem ali škodo.

Izvajalec bo izvajal primerne tehnične in organizacijske ukrepe v interesu varovanja podatkov.

II/11. Upravljanje podatkov v tehnične namene

Izvajalčev sistem atvomatsko beleži IP naslov uporabnikovega računalnika, čas začetka obiska in v nekaterih primerih, odvisno od računalniških nastavitev, vrsto brskalnika in operacijski sistem. Podatki, ki se zabeležijo na takšen način, ne morejo biti povezani z drugimi osebnimi podatki. To upravljanje podatkov služi izključno statističnim namenom.

Izvajalec storitev lahko datoteke, ki vsebujejo podatke (cookies), namesti na uporabnikov računalnik. Pravila in informacije, ki jih je treba upoštevati z ozirom na piškotke, so vključeni v našo operativno politiko piškotkov.

 

III. Pravila za uporabnike

III/1. Prednosti in dolžnosti uporabnika

Uporabnik se zavezuje skrbno vnesti svoje podatke. Izvajalec ne more biti odgovoren za škodo, ki je nastala zaradi nepazljivosti uporabnika v zvezi z zaščito teh podatkov.

Uporabnik lahko stran uporablja le na lastno odgovornost. Izvajalec ne sprejema odgovornosti za škodo ali neprijetnosti, ki bi jih uporabnik utrpel med uporabo te spletne strani, če se pojavijo zaradi tega, ker uporabnik ni bil previden pri uporabi te spletne strani. Uporabnik lahko le na lastno odgovornost svoje podatke spremeni v javne in dostopne preostalim.

Med uporabo strani je uporabnik zavezan k častnemu ravnanju, pri čemer mora imeti v mislih pravice in interese drugih ljudi.

Uporabnik je zavezan k spoštovanju operativne zakonodaje, med uporabo pa je zavezan k temu, da se bo vzdržal vseh nezakonitih aktivnosti oziroma aktivnosti, ki škodijo interesu dugim. To vključuje, da mora uporabnik spoštovati zasebne sfere drugih, osebne pravice in pravice do intelektualne lastnine, še posebej uredbe, ki se nanašajo na zaščito knjižnice, znanstvenih in umetniških del, izumov, vzorcev oblikovanj, uporabnih modelov, blagovnih znamk, trgovskih imen, ki so podrejeni zaščiti avtorskih pravic. Uporabnik se zavezuje, da ne bo storil kaznivih dejanj ali prekrškov, poleg tega pa se bo izogibal uporabi nespodobnih, neprimernih izrazov in izjav ali česarkoli drugega, kar bi lahko imelo za posledico ogorčenost drugih.

Vsi uporabniki se zavezujejo izogibanju vsem aktivnostim, ki bi ovirale pravilno uporabo spletne strani. Vsi uporabniki se zavezujejo izogibanju vsem aktivnostim, ki bi škodovale upravljavčevim interesom. Pri tem je uporabnik še posebej zavezan temu:

-    da se izogiba prekinitvi ali oviranju delovanja spletne strani;

-    da se izogiba aktivnostim, ki so usmerjene k pridobivanju ali uporabljanju izvajalčevih poslovnih skrivnosti ali podatkov, ki jih hrani kot skrivne;

-    da se izogiba celotni komunikaciji, ki nosi napačne informacije z ozirom na storitve;

-    da se izogiba vsakršni dejavnosti, ki ogroža varnost informatike na spletni strani;

-    da se izogiba vsakršni dejavnosti, ki ni usmerjena k oglaševanju lastnega izdelka ali storitve, ali pa druge, tretje osebe.

Poleg zgoraj naštetega lahko izjavalec določi nadaljnje prepovedi, o katerih bo obvestil uporabnike.

Med uporabo spletne strani lahko uporabniki naredijo podatke druge osebe javno dostopne ali dostopne drugim osebam, če se je zadevna oseba s tem izrecno strinjala. Soglasje zadevne osebe ni nujno v primeru odprte javne objave ali z ozirom na podatke, ki jih je predhodno spremenil v javne brez omejitev.

Ob registraciji lahko uporabniki vnesejo le svoje osebne podatke. Vnos podatkov drugih oseb se šteje kot nezakonito upravljanje podatkov, kar ima lahko posledice, ki so zapisane v zakonodaji. V primeru zlorabe osebnih podatkov drugih oseb bo izvajalec pristojnemu organu nudil pomoč pri ugotavljanju kršitev in identitete osebe, ki je zagrešila kršitev.

Omejitve, ki so opisane v tej točki, veljajo za vse obiskovalce spletne strani.

III/2. Postopek proti kršiteljem

Če uporabnik deluje v nasprotju z določitvami zadevne politike oz. z določbami zakonodaje, lahko izvajalec izbriše registracijo uporabnika. V tem primeru se uporabnikova registracija prekliče in uporabnik v prihodnosti ne sme več uporabljati storitev spletne strani.

Če obstaja možnost uradnega, sodnega postopka glede na dejanja uporabnika, lahko izvajalec shrani podatke, ki so potrebni za identifikacijo zadevnega uporabnika, kot tudi podatke v zvezi s prekrškom, le-te pa lahko posreduje pristojnemu organu.

Če uporabnik prekrši pravice tretje osebe, ki je upravičena začeti postopek, lahko izvajalec podatke posreduje tretji osebi, če le-ta v zvezi s tem izkaže pravni interes.

 

IV. Izključitev odgovornosti izvajalca

IV/1. Neprekinjenost storitev 

Izvajalec se zavezuje, da bo izvajal vse ukrepe, ki se od njega pričakujejo za tekoče in neprekinjeno izvajanje storitve. Ker je storitev brezplačna, izvajalec ne zagotavlja, da bo storitev brez napak, prav tako ne odgovarja za prekinitev ali prenehanje storitve. Izvajalec se bo trudil odpraviti morebitne motnje in probleme delovanja spletne strani, vendar za to ne more biti odgovoren.

Izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za dejanja uporabnikov.

Izvajalec bo izvedel vse potrebne ukrepe za zagotovitev varstva podatkov uporabnikov.

IV/2. Odgovornost za informacije, objavljene na spletni strani 

Izvajalec uporablja spletno stran za predstavitev lastnih izdelkov in storitev. Izvajalec bo naredil vse, kar se lahko od njega pričakuje, za zagotovitev točnosti in popolnosti informacij, vendar ne prevzema nobene odgovornosti, da so informacije, ki so objavljene na spletni strani, vedno skladne z izdelki in storitvami, ki jih izvajalec dejansko ponuja.

Informacije, ki so objavljene na spletni strani, se ne štejejo za ponudbo. Izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti, da bodo izdelki, ki se pojavljajo na spletni strani, dejansko na voljo tudi v prihodnosti v količini in kakovosti, kot je predstavljeno na spletni strani.

Informacije, ki so objavljene na spletni strani, so zgolj informativne narave za uporabnike, zato se nikakor ne morejo šteti za pogodbeni dogovor, uradni prospekt izvajalca ali navodila za uporabo.

Izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti, če se informacije, ki so objavljene na spletni strani, drugačne od informacij, ki so objavljene pri preostalih ponudnikih za enake izdelke in storitve.

Poznavanje informacij, ki so objavljene na spletni strani, ne nadomešča znanja iz uradnih prospektov v zvezi z uporabo izdelkov in storitev oz. znanja strokovnjakov.

 

V. Uveljavljanje pravic

V/1. Ugovor, poslan izvajalcu

Uporabniki se lahko s svojimi pritožbami in ugovori obrnejo neposredno na izvajalca, ki bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da se morebitne napake prekinejo in odpravijo. Izvajalec bo proučil prejete pritožbe in obvestil uporabnika o svojem stališču in ukrepih, ki jih je izvedel.

V/2. Drugi načini uveljavljanja pravic

Uporabnik lahko uveljavi svoje pravice na naslednje načine glede na Zakon CXII iz leta 2011 o pravici do informacijske samoodločbe in svobode informacij ter trenutno veljavnimi uredbami o izvršitvi, v zvezi z novo Uredbo Evropske unije št. 2016/679 o varovanju podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov, GDPR, v nadaljevanju: »Uredba« ali »GDPR«), kot tudi v zvezi z drugimi povezanimi zakoni:

-              pritožbo lahko naslovi neposredno na upravljavca, ki bo zadevo proučil v skladu s točko V/1;

-              nasprotuje lahko načinu upravljanja podatkov; v tem primeru bo upravljavec v roku 15 dni proučil zadevo in sprejel odločitev;

-              obrne se lahko na nacionalni organ za varstvo podatkov in svobodo informacij;

-              svoje trditve lahko zagovarja na sodiščih.

 

PROSPEKT O VARSTVU PODATKOV V ZVEZI S SPLETNO STRANJO 
(UREDBA GDPR)

 

Izvajalec na svoji spletni strani spoštuje zasebno sfero vseh posameznikov, katerih osebne podatke obdeluje oz. jih pridobi.

Ta prospekt o varstvu podatkov (v nadaljevanju: Prospekt) opredeljuje prakso varstva podatkov pri izvajalcu.

Prospekt zagotavlja našo zavezanost varovanju vaših osebnih podatkov. Izvajalec si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli in brez posebnega obvestila spremeni oz. posodobi ta prospekt.

Da bi se lahko seznanili z najnovejšo različico, vam priporočamo, da redno obiščete povezavo in si preberete naš prospekt.

Če imate kakršna koli vprašanja, priporočila ali sumite, da obstaja kakršna koli težava v zvezi z izjavo o varovanju podatkov, vas prosimo, da stopite v stik z nami preko možnosti, ki so vam dane v točki »Kontakti« spodaj.

Hitre povezave

Za pridobitev izčrpnih informacij vam priporočamo, da si v celoti preberete ta prospekt. Če vas zanima le določeno poglavje, lahko s klikom na spodnje povezave preidete neposredno na to poglavje.

 • Informacije, ki jih zbira izvajalec
 • Nameni, za katere izvajalec uporablja osebne podatke
 • Izmenjava osebnih podatkov s strani izvajalca
 • Varstvo podatkov
 • Hramba osebnih podatkov
 • Povezane pravice o varstvu podatkov in možnosti
 • Določbe, ki zadevajo otroke
 • Praksa in aktivnost varstva podatkov s strani tretjih oseb v povezavi z osebnimi podatki
 • Posredovanje osebnih podatkov zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP)
 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v zvezi z državami članicami EGP
 • Kontakt

Osebni podatki, ki jih zbira izvajalec

V zvezi z našim podjetjem so osebni podatki informacije, na podlagi katerih vas lahko identificiramo oz. na podlagi katerih lahko stopimo v stik z vami, npr. vaše ime in e-poštni naslov. Vaši osebni podatki se lahko razvrstijo v naslednje kategorije:

A) Osebni podatki, ki nam jih prostovoljno posredujete

Določena poglavja na naši spletni strani vsebujejo informacije, ki od vas zahtevajo prostovoljno posredovanje vaših osebnih podatkih. To je npr. takrat, ko sporočilo za tržne namene od vas zahteva vnos vaših kontaktnih podatkov, da bi lahko izpolnili vaše prošnje oz. da bi vam lahko poslali naša priporočila. Enako je, ko vas prosimo za povratne informacije oz. priporočila v zvezi z našo spletno stranjo oz. drugimi promocijskimi aktivnostmi in gradivi oz. v zvezi s čimer na podlagi vašega dovoljenja prikažemo vse od naštetega. Obseg in namen teh osebnih podatkov, ki jih vnesete na podlagi svojega prostovoljnega soglasja, nedvoumno služi vaši identifikaciji.

B) Informacije, ki se zbirajo samodejno

Ko obiščete našo spletno stran, se določene informacije na napravah, ki jih uporabljate, zberejo samodejno. V določenih državah, vključno z državami Evropske unije in/ali Evropskega gospodarskega prostora (»EU/EGP«), se lahko določen obseg teh informacij šteje za osebne podatke glede na pojme iz ustrezne zakonodaje varstva podatkov.

To so npr. IP naslov, vrsta naprave, ki jo uporabljate, edinstvena ID številka naprave, uporabljen brskalnik, vaša geografska lokacija (npr. država oz. mesto) in druge tehnične informacije. Prav tako lahko zbiramo podatke o tem, kako je naprava komunicirala z našo spletno stranjo, vključno s podstranmi in povezavami, ki ste jih obiskali.

Zbiranje teh podatkov nam omogoča, da bolje razumemo obiskovalce naših spletnih strani, od kod prihajajo in katera vsebina na naših straneh jih najbolj zanima. Ta informacija se uporablja samo za namene notranje analize v zvezi z zgoraj navedenim, tako da lahko zadovoljimo interese naših obiskovalcev in tako izboljšamo kakovost naših spletnih strani.

Določene osebne podatke lahko zberemo s pomočjo piškotkov in podobnimi tehnologijami sledenja. Podrobnosti o tem si lahko preberete v naši politiki piškotkov.

C) Osebni podatki, ki jih izvajalec pridobi od tretjih oseb

Občasno lahko vaše osebne podatke dobimo od tretjih oseb, ki so naši poslovni partnerji. To se lahko zgodi le takrat, ko smo že preverili, da ste k temu podali izrecno soglasje na podlagi izjave tretje osebe oz. drugih informacij od tretje osebe, oz. če je to dovoljeno iz drugih razlogov, oz. če smo primorani izvedeti za takšne osebne podatke.

V zvezi z našim podjetjem so osebni podatki, ki jih pridobimo od tretjih oseb, tisti podatki, na podlagi katerih vas lahko identificiramo oz. na podlagi katerih lahko stopimo v stik z vami, npr. vaše ime in e-poštni naslov. Poleg tega so nam posredovani zato, da vam lahko posredujemo informacije o naših izdelkih, storitvah, notranje podatke podružnic in druge informacije za namene neposrednega trženja.

Nameni, za katere izvajalec uporablja osebne podatke

Vaše osebne podatke, ki jih zbiramo, uporabljamo za različne namene:

 1. da vam lahko odgovorimo na morebitna vprašanja oz. vam posredujemo informacije, ki jih zahtevate;
 2. da vas obvestimo o spremembah oz. posodobitvah naših storitev in vam posredujemo informacije o naših novih storitvah oz. Izdelkih;
 3. za namene uporabe, podpore, personalizacije, vzdrževanja in izboljšanja naših storitev;
 4. da bi lahko delovali v skladu s pravnimi zahtevami, sporazumi in smernicami, ki jih je treba izvesti;
 5. da bi se lahko izognili, odkrili, identificirali, raziskali in odgovorili na vse mogoče oz. dejanske zahteve, dolžnosti, prepovedana kriminalna dejanja in se zoper to tudi zaščitili;
 6. da bi lahko spletne strani drugih gospodarskih organizacij v poslovnem partnerstvu z nami oz. tretjih oseb, ki prodajajo izdelke oz. vam posredujejo storitve na podlagi uporabe naših storitev, ki jih ponujamo oz. preko nakupa in uporabe naših izdelkov oz. v povezavi z njimi (tako neodvisnih storitev kot tudi tistih, ki jih ponujamo skupaj), naredili dostopne;
 7. za druge poslovne namene, npr. analiza podatkov, identifikacija postopkov uporabe, izboljšanje učinkovitosti in kakovosti naših storitev, razvoj naših izdelkov;
 8. za izvajanje dodatnih aktivnosti v skladu z zadevnim prospektom o varstvu podatkov.

Izmenjava osebnih podatkov s strani izvajalca

Vaše osebne podatke lahko posredujemo na naslednje naslove:

Povezanim podjetjem: Vaše osebne podatke si lahko izmenjujemo s podjetji, ki jih imamo v lasti oz. s katerimi imamo razmerje upravljanja (npr. s podjetji, ki spremljajo oz. upravljajo z našim podjetjem oz. ki imajo skupno poslovodstvo z nami oz. s podjetji, ki jih spremljamo in upravljamo mi) – v nadaljevanju: podružnica.

Tukaj so vključeni tisti podatki, s katerimi se seznanimo v povezavi s spletnimi stranmi, ki jih upravljamo mi ali naše podružnice.

Določenim ponudnikom storitev: Vaše osebne podatke si lahko izmenjamo s podjetji, ki nam nudijo storitve, da lahko izpolnimo svoje obveznosti in vas stalno obveščamo, npr. izpolnjevanje naročil, dostava paketov, pošiljanje poštnih pošiljk in e-pošte, analiza podatkov o strankah, pomoč pri trženju, preiskovanje morebitnih goljufij, izvajanje anket in izvajaje storitev za stranke.

Ponudnikom vedenjskega oglaševanja: Podjetjem, ki veljajo kot tretje osebe in ki izvajajo storitve vedenjskega oglaševanja, lahko dovolimo uporabo njihove tehnologije z namenom zbiranja informacij, ki so na voljo v zvezi z obiskom in uporabo naše spletne strani, in tako izvajamo promocijske aktivnosti v zvezi z izdelki in storitvami, za katere se oceni, da se zanimate. Ti prilagojeni oglasi se lahko pojavijo na naših spletnih straneh in tudi na drugih spletnih straneh.

Potencialnim kupcem, ki stopijo v stik z nami v sklopu morebitne prodaje celotnega našega podjetja oz. sekcij podjetja, ki opravljajo individualne aktivnosti in podnaloge: V takšnih primerih lahko izmenjamo vaše osebne podatke, kot tudi s tistimi morebitnimi kupci oz. interesenti, ki želijo kupiti naše celotno podjetje ali le dele podjetja, ki izvajajo posamezne aktivnosti ali podnaloge, oz. s tistimi interesenti, ki želijo kupiti naša poslovna sredstva v celoti ali le delno, oz. s tistimi partnerji, s katerimi postanemo povezani na podlagi združitve ali pridobitve poslovnega interesa v drugem podjetju.

Da bi lahko spremljali pravne obveznosti katere koli druge stranke: Vaše osebne podatke lahko izmenjamo s tretjimi osebami, da bi lahko izpolnili njihove obveznosti (oz. njihovo vpletenost v pravnih postopkih), tako da lahko zaščitimo naše podjetje, zaposlene, zastopnike, stranke, obiskovalce in podružnice pred zlorabo ali možnostjo zlorabe oz. do mere, do katere soglašate.

Varstvo podatkov

Uporabljamo ustrezne in obsežne varnostne metode z namenom preprečevanja nepooblaščenega dostopa, zagotavljanja točnosti podatkov ter pravilne uporabe osebnih podatkov.

Če si na naši spletni strani ustvarite uporabniški račun, bodo podatki o računu in polni profil zaščiteni z geslom. Svetujemo vam, da svojega gesla ne zaupate nikomur. Naši zaposleni od vas nikoli ne bodo zahtevali gesla, ne po telefonu in ne po e-pošti. Ko zaključite brskanje po spletni strani, se ne pozabite odjaviti in zapreti svojega brskalnika. S tem pomagate preprečiti drugim osebam, da bi dostopale do vaših osebnih podatkov in dopisov, če si računalnik delite še z drugimi osebami oz. če uporabljate računalnik na javnem mestu, do katerega imajo dostop tudi druge osebe.

Ko določene osebne podatke prostovoljno naredite javne, npr. na oglasnih deskah, v e-poštnih sporočilih ali v klepetalnicah, obstaja tveganje, da lahko druge osebe takšne podatke zberejo oz. uporabijo. Varnost prenosa podatkov po spletu oz. po brezžičnem omrežju ni popolna. Ne glede na to, da za varnost vaših osebnih podatkov sprejmemo vse razumne in pričakovane ukrepe, pa vam v takšnem primeru ne moremo zagotoviti varnosti vaših podatkov, ki nam jih posredujete, zato je prenos podatkov vaša odgovornost.

Hramba osebnih podatkov

Osebne podatke, ki smo jih zbrali na zakonit način, hranimo toliko časa, kolikor je to potrebno za izpolnitev naših poslovnih zahtev oz. dokler je čas hrambe v skladu z veljavnimi zakonskimi zahtevami.

Če nimamo več nobene potrebe po obdelavi vaših osebnih podatkov za izvajanje naših poslovnih aktivnosti, jih bomo bodisi izbrisali bodisi anonimizirali oz., če to ni mogoče (npr. ker so vaši osebni podatki shranjeni v arhivih), jih bomo hranili na varen način in ločeno od drugih aktivnosti obdelave podatkov, dokler njihov izbris ne bo mogoč.

Če zgoraj navedeni primeri ne bodo relevantni, bo izvajalec podatke uničil 5 let po zadnjem postopku obdelave podatkov.

Povezane pravice o varstvu podatkov in možnosti

Do vaših osebnih podatkov, ki smo jih zbrali po spletu in jih posodabljali, lahko dostopate na podlagi splošno sprejetih metod posodabljanja. Če te podatke želite posodobiti, popraviti ali izbrisati, stopite v stik z nami na https://www.gerard.hu/hu/kapcsolat oz. nam pišite na e-naslov office@gerardroofs.eu.

Poleg zgoraj omenjenega imate morda tudi naslednje pravice v zvezi z varstvom podatkov:

 • Če želite dostopati do svojih osebnih podatkov ali jih popraviti, posodobiti ali izbrisati, lahko to storite kadarkoli tako, da stopite v stik z nami.
 • Poleg tega, če želite vložiti ugovor v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko svojo prošnjo za omejeno obdelavo osebnih podatkov oz. poseben zahtevek o izvajanju prenosljivosti naslovite na https://www.gerard.hu/hu/kapcsolat oz. na e-naslov office@gerardroofs.eu.
 • Sporočila, ki so tržne narave in ki vam jih pošiljamo, lahko prekličete kadarkoli brez navedbe razloga. To pravico lahko uveljavite s klikom na »odjava« v tržnih e-sporočilih, ki vam jih pošiljamo, oz. na povezavo za izvzetje. Če želite preklicati tudi druge oblike trženja (npr. trženje po pošti ali telemarketing), stopite z nami v stik na https://www.gerard.hu/hu/kapcsolat oz. nam pišite na e-poštni naslov office@gerardroofs.eu.
 • Podobno lahko tudi kadarkoli in brez navedbe razloga umaknete svoje soglasje v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki smo jih zbrali in ki jih obdelujemo z vašim dovoljenjem. Umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, kar smo izvajali prej, ko je vaše soglasje še veljalo, niti ne vpliva na obdelavo osebnih podatkov, če je to storjeno z upoštevanjem druge pravne podlage razen osebnega soglasja.
 • Vi imate pravico, da vložite pritožbo pri organu za varstvo podatkov v zvezi z zbiranjem, hrambo, obdelavo ali posredovanjem vaših osebnih podatkov oz. njihovo uporabo na kakršenkoli drug način.

Za več informacij pokličite svoj lokalni organ za varstvo podatkov.

Odzovemo se na vse zahteve fizičnih oseb, v katerih oseba želi uveljavljati svoje pravice v zvezi s svojimi osebnimi podatki v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov.

Določbe, ki zadevajo otroke

Naša spletna stran je bila narejena za fizične osebe, ki so dopolnile vsaj 18 let. Ker zaradi pomanjkanja osebnih podatkov in možnosti preverjanja ne moremo določiti starosti oseb, ki obiščejo našo spletno stran, uporabljamo to izjavo o varstvu podatkov za vse starostne skupine. V primeru, ko je fizična oseba mlajša od 18 let in nam je svoje osebne podatke poslala brez soglasja staršev ali zakonitih zastopnikov, se mora na nas za izbris teh podatkov obrniti starš oz. zakoniti zastopnik osebe.

Praksa in aktivnost varstva podatkov s strani tretjih oseb v povezavi z osebnimi podatki

Smernice varovanja podatkov oglaševalcev, ki so povezane z uporabo naše spletne strani in plačilom drugih storitev, se lahko razlikujejo od trenutne politike varovanja podatkov. Predlagamo vam, da se seznanite s predpisi o varovanju podatkov zadevnega ponudnika storitev, preden ga prosite za predračun ali sklenete pogodbo s takšnimi ponudniki storitev.

Posredovanje osebnih podatkov zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP)

Ker je naše podjetje del multinacionalne skupine podjetij, so v določenih primerih vaši osebni podatki posredovani naprej ali deljeni z državami zunaj območja EGP iz razlogov, ki vključujejo, a niso omejeni na doseganje ciljev, ki so navedeni v veljavnem prospektu o varovanju podatkov, ki upoštevajo primerne pravne podlage.

V zgornjem primeru bo naše podjetje ali člani naše skupine podjetij sprejeli vse razumne in potrebne ukrepe za zagotovitev varne obdelave osebnih podatkov, ki so bili posredovani državam zunaj območja EGP. Če želite izvedeti več o teh primernih ukrepih, prosimo, stopite v stik z nami na enega od navedenih načinov:

https://www.gerard.hu/hu/kapcsolat

office@gerardroofs.eu

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v zvezi z državami članicami EGP

Če ste obiskovalec v eni izmed držav članic EGP, je pravna podlaga glede na zbiranje in uporabo osebnih podatkov, kar je opisano zgoraj, odvisna od vrste zadevnih osebnih podatkov in drugih korelacij.

Ne glede na to običajno zbiramo osebne podatke le od vas in na takšen način, da se morate s tem strinjati na posebnem obrazcu ali če vaše osebne podatke potrebujemo za sklenitev pogodbe z nami. Poleg vsega navedenega se lahko osebni podatki zbirajo in obdelujejo na pravni podlagi, da je obdelava izvedena zaradi izvršitve naših legitimnih interesov in ni v konfliktu z vašimi interesi o varovanju podatkov, niti ne krši katerekoli druge temeljne pravice.

Če imate kakršnakoli vprašanja ali potrebujete dodatne informacije o pravnih podlagah za zbiranje osebnih podatkov, prosimo, stopite v stik z nami na enega od navedenih načinov:

https://www.gerard.hu/hu/kapcsolat

office@gerardroofs.eu

Kontakt

Če imate kakršnakoli vprašanja, opažanja, predloge, skrbi glede uporabe vaših osebnih podatkov, prosimo, stopite v stik z nami na enega od navedenih načinov:

https://www.gerard.hu/hu/kapcsolat

office@gerardroofs.eu

 

POGOJI UPORABE ZA NETCLUB IN ROOFNET

 

DEFINICIJE IN POJASNILA

V veljavnih POGOJIH UPORABE je zaradi pomanjkanja drugih predpisov pomen naslednjih izrazov opisan spodaj: 

POGOJI UPORABE – naslednje določbe in pogoji, ki urejajo dostop do ali uporabo Gerard® NetClub in vseh ali katerihkoli njegovih delov.

Gerard® – AHI Roofing Ltd., podjetje, ki je bilo ustanovljeno in deluje skladno z madžarsko zakonodajo, z glavno pisarno na Madžarskem, 8100 Várpalota, Fehérvári út, 28/14., matična številka podjetja: 19-09-511580; e-poštni naslov: office@gerardroofs.eu.

Projektni vodja – Ad Alchemy SRL, romunsko podjetje, katerega matična številka je: J40/160/2014, davčna številka: RO32642092, glavna pisarna: Romunija, Bukarešta, Okrožje 4, Justitiei ulica 36; e-poštni naslov: gerard@adalchemy.ro

Domača stran – domena www.gerardroofs.eu in njene poddomene, ki jih ureja podjetje Gerard® ali katerakoli pooblaščena oseba.

Izdelki – vrsta kritin ali drugih strešnih rešitev, ki jih nudi podjetje Gerard® na domači strani.

Gerard® NetClub – poddomena domače strani, ki za uporabnike izvaja program zvestobe Gerard® skladno z veljavnimi POGOJI UPORABE.

Uporabniki – prodajalci in krovci, ki sprejemajo določila in pogoje, predstavljene v veljavnem dokumentu, in se registrirajo v Gerard® NetClub ter s tem ustvarijo uporabniški račun.

Prodajni agent – vsaka nevtralna oseba, ki zakonito deluje kot prodajni agent za podjetje Gerard® ali kot distributer/trgovec v Izdelkih.

Krovec – krovec, ki se registrira skupaj s svojo ekipo pri Gerard® NetClub in sprejme program zvestobe, ki ga je razvilo podjetje Gerard®.

Ekipa – ekipa krovcev.

Stranka – katerakoli fizična ali pravna oseba, ki se zanima za izdelke ali ki je že kupila izdelek.

RoofNest – odsek Gerard® NetClub, kjer uporabniki svoje bonus točke izkoristijo tako, da jih zamenjajo za izdelke po posebni ponudbi.

RoofNet – mobilna aplikacija, ki je povezana z Gerard® NetClub in ki je v glavnem namenjena strankam in splošni javnosti ter nudi javni prostor za izdelke in projekte ter oglaševanje za krovce.

Uporabniški profil – odsek Gerard® NetClub, ki ga sestavljata e-poštni naslov in geslo in ki omogoča uporabniku, da se prijavi v program zvestobe, ki ga je razvilo podjetje Gerard® in ki vsebuje informacije v zvezi z vsakim uporabnikom kot funkcija uporabniškega profila (projektni portfelj, ponudbe, zbrane bonus točke itd.).

Projekt – streha, ki jo je zasnovala ekipa in za katero obstajajo registrirane in objavljene slike in podrobnosti (lastnik, lokacija) na Gerard® NetClub na osnovi izrecnega soglasja o uporabi podatkov zadevne osebe v ta namen.

LASTNINSKE PRAVICE DO SPLETNE STRANI, POGODBA O DOLOČBAH IN POGOJIH

Veljavne določbe in pogoji (POGOJI UPORABE) veljajo za spletno stran Gerard®/Gerard® NetClub in njene poddomene ter aplikacije. Ta spletna stran je last podjetja Gerard®, Gerard® NetClub in njegove odseke in aplikacije pa ureja projektni vodja.

Z UPORABO TE SPLETNE STRANI SOGLAŠATE Z IZVAJANJEM TRENUTNO VELJAVNIH DOLOČB IN POGOJEV, KOT TUDI Z NJIHOVIMI KASNEJŠIMI RAZLIČICAMI; ČE SE S TEMI POGOJI NE STRINJATE, VAS PROSIMO, DA SPLETNE STRANI NE UPORABLJATE.

Podjetje Gerard® si pridržuje pravico do zamenjave, spremembe, razširitve ali delne odstranitve določb in pravil skladno s trenutno veljavnimi POGOJI UPORABE, kar lahko stori kadarkoli. Vaša dolžnost je, da sami občasno preverite spremembe POGOJEV UPORABE. Če nadaljujete z uporabo spletne strani, to pomeni, da sprejemate spremembe. V primeru sprejetja in spoštovanja trenutno veljavnih POGOJEV UPORABE vam podjetje Gerard® podeli osebno, neprenosljivo in omejeno pravico za vpis in uporabo spletne strani.

USTVARJANJE IN VZDRŽEVANJE PROFILA UPORABNIKA

Z registracijo na tej spletni strani izjavite, da ste stari vsaj 18 let oziroma da ste postali polnoletni v svoji državi, karkoli je več, ter da ste vnesli točne, veljavne in popolne podatke. Odgovorni ste za zaupnost svojega gesla in za njegovo uporabo.

En uporabnik ima lahko le en uporabniški račun.

Zaradi objektivnih razlogov trenutna možnost ustvaritve uporabniškega profila in prijave v program zvestobe velja le za osebe, ki so državljani Hrvaške, Madžarske, Poljske, Romunije in Slovenije.

Če ste strokovnjak, ki se nahaja v drugi državi, in se zanimate za izdelke podjetja Gerard® ter naš program zvestobe, prosimo, stopite v stik z nami na enega izmed načinov, ki so navedeni na spletni strani. Vedno z veseljem spoznamo nove partnerje in sodelavce.

Da bi imeli dostop do uporabe spletne strani, poddomene Gerard® NetClub in njenih odsekov, kot tudi do mobilnih aplikacij, se strinjate, da naslednje predstavlja večjo kršitev POGOJEV UPORABE:

 1. zbiranje informacij, ki se nanašajo na spletno stran in uporabnike spletne strani brez njihovega soglasja;
 2. spreminjanje, razvrščanje, deljenje (ali prepošiljanje), kopiranje, razdeljevanje, predvajanje ali spreminjanje katerihkoli podatkov ali informacij, ki jih vsebuje spletna stran, brez pisnega soglasja našega podjetja;
 3. uporaba spletne strani z namenom zbiranja nepooblaščenih prednosti na konkurenčnem trgu ali v protikonkurenčne namene;
 4. skrivanje vira informacij, ki so prenešene na spletno stran, izhajajo iz nje ali se pošljejo preko nje;
 5. predstavljanje uporabnika v drugačni luči, kot je v resnici in takšno vedenje;
 6. dajanje uporabniške pravice do spletne strani drugi osebi;
 7. širjenje virusov in druge zlonamerne programske opreme;
 8. uporabljanje spletne strani za katerikoli razlog ali na kakršenkoli način, ki krši lokalno, državno ali mednarodno zakonodajo;
 9. uporabljanje spletne strani z namenom povzročanja škode uporabnikom ali drugim osebam;
 10. oviranje katerihkoli naših ukrepov v zvezi s kršitvijo trenutnih POGOJEV UPORABE

OSEBNI PODATKI

PODATKI IN PODROBNI PREDPISI, KI SE NANAŠAJO NA VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV, SO V PROSPEKTU POSODOBLJENEGA DOKUMENTA O VAROVANJU PODATKOV

Skladno z določbami zakonodaje o varovanju osebnih podatkov smo zavezani temu, da vas posebej opozorimo na dejstvo, da z registracijo na naši spletni strani sprejemate trenutno veljavne POGOJE UPORABE, da bi po eni strani postali uporabnik, po drugi pa omogočili podjetju Gerard®, da izpolni določbe trenutno veljavnih POGOJEV UPORABE. S sprejetjem POGOJEV UPORABE izrecno pooblaščate nas, (i) podjetje Gerard®, njegove podružnice, partnerska podjetja in agente ter projektnega vodjo kot skrbnika osebnih podatkov za upravljanje vaših osebnih podatkov, kot ste nam jih posredovali ob izpolnitvi obrazca za registracijo ali z uporabo uporabniškega profila, in (ii) da lahko podatke pošljemo drugim skrbnikom osebnih podatkov, ki delujejo v državah članicah EGP, v drugih tretjih državah, ki se štejejo za varne z vidika varovanja podatkov, ali tistim, ki se štejejo za varne glede na pogodbo o varovanju zasebnosti (Privacy Shield Contract), kot tudi tretjim osebam, ki sodelujejo s podjetjem Gerard® v programu zvestobe. Prijava na spletno stran ali RoofNet sama po sebi ne zahteva registracije.

Naše podjetje zahteva in upravlja le osebne podatke (vaše ime, naslov, e-poštni naslov, telefonsko številko), ki nam omogočajo izpolnjevanje naših pogodbenih obveznosti z namenom zagotavljanja informacij, kot to določa zakonodaja.

Glede na zgoraj navedeno popolnoma spoštujemo vso veljavno zakonodajo, vključno z Zakonom CXII iz leta 2011 o pravici do informacijske samoodločbe in svobode informacij, v nadaljevanju kot Info zakon, kot tudi novo Uredbo Evropske unije št. 2016/679 o varovanju podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov, GDPR, v nadaljevanju: »Uredba« ali »GDPR«).

Prosimo, upoštevajte, da v primeru, ko določeni osebni podatki ne bodo vnešeni ob registraciji ali uporabi spletne strani, ne bomo mogli aktivirati vašega uporabniškega računa, zato ne boste mogli sodelovati v našem programu zvestobe. Če želite v polni meri izkoristiti priložnosti nadaljnje prodaje, ki so na voljo na spletni strani in preko njenih aplikacij, boste morda morali ustvariti javni profil, vključno z vašim imenom, kontaktnimi podatki in fotografijo.

Na osnovi operativnih uredb o varovanju podatkov imate pravico kadarkoli dostopati do svojih osebnih podatkov, lahko pa tudi zahtevate njihove popravke oziroma spremembe. Glede tega lahko spreminjate katerekoli osebne podakte neposredno s svojega uporabniškega računa ali pa se obrnete na podjetje Gerard® ali projektnega vodjo na enega izmed zgoraj naštetih načinov.

Med drugim te pravice veljajo za vse storitve in druge možnosti uporabe, ki so na voljo na spletni strani. Naš prospekt o varovanju podatkov je učinkovit le z ozirom na upravljanje podatkov in prepošiljanje podatkov, ki ju opravljamo, kar zadeva storitve, ki jih zagotavljajo druga podjetja ali fizične osebe, pa nismo odgovorni, četudi so povezane z izdelki podjetja Gerard®.

Podjetje Gerard® ima pravico uporabljati tudi osebne podatke, ki jih je stranka poslala Gerard® uporabniku, in izrecno pooblašča zadevnega uporabnika, da jih posreduje naprej podjetju Gerard® (prosimo, preberite Dostopnost do projektov spodaj). Z ozirom na dostop do osebnih podatkov in pravice do spreminjanja podatkov se pravice in dolžnosti, ki so predstavljene v veljavnem dokumentu, nanašajo tudi na strankine podatke.

Z ozirom na uporabo Netclub in Roofnet je namen upravljanja podatkov: izgradnja podatkovne zbirke v povezavi s programom zvestobe, izvajanje projektov za registrirane uporabnike, nagrajevanje uporabnikov in/ali ekipe za marketing in/ali uporabo izdelkov. 

Pravna podlaga za upravljanje podatkov: soglasje zadevne osebe, ki temelji na relevantnih določbah Info zakona in GDPR.

Obseg podatkov, ki so upravljani: ime, naslov, kontaktni podatki (e-naslov in mobilni telefon) in fotografija uporabnika in članov ekipe, naslov projekta.

Trajanje upravljanja podatkov: do konca programa zvestobe ali do izbrisa na zahtevo zadevne osebe, a največ 10 let po pridobitvi soglasja.

Vrsta hrambe podatkov: elektronska.

PROGRAM ZVESTOBE

S programom zvestobe Gerard® NetClub dobi vsak prodajni agent ali vsaka ekipa bonus točke, kot je podrobneje obrazloženo spodaj.

Da bi se izognili morebitnim nesporazumom, program zvestobe Gerard® NetClub nima namena vplivati na strokovne odločitve uporabnikov in izbire ter sam po sebi ne predstavlja kakršnihkoli pogojev za prodajo/storitve, ki bi vplivali na uporabnika.

Za program zvestobe ni pristojbin za registracijo.

Program zvestobe Gerard® NetClub traja za nedoločeno obdobje in se lahko prekine kadarkoli brez predhodnega obvestila.

Zbiranje bonus točk

Pogoj za pridobivanje bonus točk je registracija uporabnika ali projekta. Točke se zbirajo skladno z naštetim:

Prodajni agent:

 • prejme 100 bonus točk ob aktivaciji svojega uporabniškega računa;
 • ob aktivaciji uporabniškega računa ekipe zadevni prodajni agent prejme 50 bonus točk, če predstavnik ekipe potrdi, da mu je prodajni agent priporočil Gerard® NetClub;
 • prejme določeno število bonus točk, če na Gerard® NetClub naloži projekt, ki ga je zasnovala in zaključila ekipa, ki jo je priporočil prodajni agent. V tem primeru število bonus točk znaša 10 odstotkov od števila prodanih Gerard® strešnikov, ki so bili uporabljeni pri zadevnem projektu.

Ekipa:

 • prejme 200 bonus točk ob aktivaciji ekipnega uporabniškega računa;
 • prejme določeno število bonus točk, če na Gerard® NetClub naloži zaključen projekt, ki ga je izpeljala ekipa. V tem je primeru število bonus točk enako številu prodanih Gerard® strešnikov, ki so bili uporabljeni pri zadevnem projektu.

Točke se seštevajo na stopnji aktivnega računa Gerard® NetClub, pri čemer se prišteje vsaka točka, ki je bila podeljena zadevnemu uporabniškemu profilu. Pravila za priposovanje bonus točk se lahko spremenijo ali opustijo.

Sprememba pravilnika o bonus točkah bo sporočena preko veljavnih POGOJEV UPORABE. Da bi bili seznanjeni s pravimi in veljavnimi informacijami, vas prosimo, da redno berete veljavne določbe in pogoje.

Uporaba bonus točk

Bonus točke, ki so dodeljene prodajnemu agentu, postanejo aktivne in uporabne, ko ekipa, ki jo je priporočil, naloži prvi zaključeni projekt na Gerard® NetClub, pod pogojem, da je zadevni prodajni agent zbral vsaj 500 bonus točk.

Ekipa lahko uporabi bonus točke, ko je zbrala vsaj 1000 točk.

Bonus točke se lahko izmenjajo za izdelke, ki so objavljeni na RoofNest, od koder lahko uporabnik izdelke poljubno izbira in kombinira v skladu z zbranimi bonus točkami.

Bonus točke niso prenosljive in jih ni mogoče zamenjati za denar.

Bonus točke lahko uporabijo le aktivni uporabniki. »Aktivni uporabnik« je tisti, ki je v tekočem mesecu zbral bonus točke.

Podjetje Gerard® ni odgovorno za podajo izjave v skladu z veljavno zakonodajo, ki se nanaša na uporabnika in ki jo je uporabnik dolžan upoštevati skladno z njegovimi lastnimi državnimi zakoni z ozirom na sodelovanje v programu zvestobe ali pridobitvijo izdelkov, uporabljenih preko RoofNest.

Če ni drugače navedeno v veljavni zakonodaji, podjetje Gerard® ni odgovorno za morebitne davke, dajatve ali kakršnekoli druge vsote, ki jih je treba plačati na osnovi vsebine tega odstavka, ki ga mora uporabnik upoštevati v zvezi z izdelki, na katere se nanaša.

Objava projektov

Vsakemu projektu, ki je objavljen na Gerard® NetClub, je skladno z veljavnimi predpisi dodeljena naključna številka.

Projekte naloži uporabnik, a njihova aktivacija je odvisna od odobritve s strani podjetja Gerard® ali pošiljatelja izdelka. Po preveritvi podatkov o izdelku, stranki – kupcu in lokaciji projekta, ki jih vnese oseba, ki naloži ali vnese projekt, sledi odobritev.

Dostopnost projektov

Projekti, ki so naloženi na Gerard® NetClub, so dostopni drugim uporabnikom in javnosti znotraj obsega Gerard® NetClub ali preko aplikacije RoofNest, a le, če je bilo podano izrecno soglasje lastnika projekta, ki ga mora podati zadevni lastnik v pisni obliki s podpisom soglasja, ki je priloženo v natisnjenem izvodu garancijskega pisma, ki je bilo izdano za zadevni projekt.

Ekipa, ki naloži fotografije ali druge podatke o projektu na spletno stran, se zaveda in sprejema, da nalaganje takšnih podatkov brez soglasja lastnika projekta velja za incident pri varovanju podatkov. Vse potrebne podrobne informacije je treba predhodno posredovati lastniku v zvezi z objavo osebnih podatkov, na katere se nanašajo. To pisno soglasje je treba preveriti ob vsaki priložnosti pred aktivacijo projekta na Projekt Gerard® NetClub. Pogoj za potrditev aktivacije je, da oseba, ki naloži projekt, omogoči, da je zadevno soglasje dostopno vodji projektov. Kljub vsemu temu podjetje Gerard® ne odgovarja za veljavnost in pristnost soglasja in podpisa stranke ali za kakršnokoli nezakonito rabo tega s strani uporabnikov v aplikaciji RoofNet ali javnosti. Če ste lastnik projekta in opazite kakršnokoli nepooblaščeno uporabo teh komponent, vas prosimo, da na to v najkrajšem možnem času opozorite vodjo projektov.

REFERENCE

Prodajni agenti, ki so sodelovali v zvezi z določenim projektom, ekipi zagotovijo reference. Prodajni agent bo naredil vse, kar se lahko pričakuje od njega, da bi bila vsebina reference objektivna. Reference morajo biti točne in morajo temeljiti na njegovih neposrednih izkušnjah z zadevno ekipo.

Ne da bi to vplivalo na zgornje informacije, se reference ekip, ki so objavljene v aplikaciji RoofNet, ne smejo na noben način tolmačiti kot navodila ali priporočila s strani podjetja Gerard® glede storitev določene ekipe, ne glede na to, ali je prodajni agent, ki je podal referenco, zaposlen pri podjetju Gerard® ali ne. Na reference je treba gledati kot na osebna mnenja.

UKINITEV PROFILA UPORABNIKA

Podjetje Gerard® si pridržuje pravico kadarkoli ukiniti katerikoli uprabniški račun in vse neporabljene bonus točke, med drugim zaradi naslednjih razlogov:

1)      kršitev veljavnih POGOJEV UPORABE;

2)      nezakonita sprememba, napačen ali pomanjkljiv vnos podatkov ali nepravilna uporaba programa zvestobe;

3)   nasprotovanje katerikoli lokalni, državni ali mednarodni zakonodaji ali drugi uredbi v zvezi s sodelovanjem v programu zvestobe;

4)      goljufija ali zloraba kateregakoli sestavnega dela programa zvestobe;

5)      hkratna uporaba več kot enega aktivnega uporabniškega računa;

6)   katerakoli dejavnost, ki po lastni presoji podjetja Gerard® škoduje podjetju Gerard®, izdelkom ali programu zvestobe, ki ga uporablja ta spletna stran.

MOŽNOSTI KONFIGURACIJE ZA STREHO – PROJEKTNA PODPORA

S pomočjo aplikacije RoofNet, ki je povezana s spletno stranjo, podjetje Gerard® omogoča informacijsko rešitev z imenom »Konfigurator streh«, ki se lahko pri projektni podpori uporablja brezplačno. Z uporabo te rešitve ima stranka možnost oblikovati strehe po meri in možnost izbrati izdelke, ki ji najbolj ustrezajo.

V nasprotju s podjetjem Gerard® stranka nima pooblastil za izgradnjo, prikaz ali funkcionalnost konfiguratorja streh. Podjetje Gerard® ima pravico kadarkoli ukiniti ali spremeniti konfigurator streh ali katerekoli njegove funkcije.

Podjetje Gerard® ne zagotavlja, da bodo strešne rešitve, ki jih bo stranka posamično konfigurirala s pomočjo konfiguratorja streh, primerne za takšno uporabo, kot si jo želi stranka. Strešne rešitve, ki so bile ustvarjene s konfiguratorjem streh, se ne morejo šteti za uradne. Rešitev, ki je lahko zakonito izvršena, lahko poda le strokovnjak, ki ima primerna pooblastila in licenco.

Podjetje Gerard® ne odgovarja za tehnično, pravno ali administrativno natančnost strešne rešitve, ki je bila pridobljena s pomočjo konfiguratorja streh. To mora odobriti strokovnjak s primernimi pooblastili in licenco.

Kalkulator strehe – 

Stranke imajo priložnost stopiti v stik s prodajnim agentom ali krovci preko RoofNet, da bi dobili izračun cene za pridobitev izdelka, ki je pritegnil njihovo pozornost, ali izgradnjo strehe Gerard®. Preden zaprosite za izračun cene, prosimo, preglejte naslednje pogoje.

Vsak izračun cene, ki ste ga prejeli na spletni strani ali domeni, poddomeni ali v aplikaciji (vključno z RoofNet), šteje le kot ocena in ne zagotavlja končne in dejanske cene ali stroškov v zvezi z izdelkom/sestavo. Izračun cene temelji na podatkih, ki se nanašajo na projektne zahteve, ki jih je podala stranka. Mogoče je, da izračun cene ni zadnji. Poleg vsega navedenega se lahko skupna cena storitve spremeni kot funkcija kompleksnosti projekta, čas, potreben za izgradnjo in posebne zahteve stranke.

Ponujena cena temelji na podatkih, ki ste jih navedli v kalkulatorju strehe, ne da bi bili pregledani na kakršenkoli način. Pri izračunu cen kalkulator strehe upošteva informacije, ki jih je vnesel uporabnik, običajne, splošno sprejete pogoje gradnje in lokalne zahteve.

Prosimo, upoštevajte, da je namen zgoraj navedene storitve dodelitev proračuna za rešitev, ki ustreza vašim potrebam. Da bi določili končno ceno, je treba osebno obiskati lokacijo projekta.

Zahtevek za ceno in kalkulator cene, ki je bil poslan preko spletne strani ali na RoofNet, se ne šteje kot zaveza k uporabi storitve ali za nakup izdelka.

Pogodba je sklenjena ne glede na navedeno, brez uporabe spletne strani, med stranko in podjetjem Gerard® ali med dobaviteljem in distributerjem ter izbrano montažno ekipo.

 

REGISTRIRANE BLAGOVNE ZNAMKE IN PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

 

Blagovne znamke, logotipi in storitvene blagovne znamke (»blagovne znamke«), ki so objavljene v trenutni aplikaciji, predstavljajo last podjetja Gerard®. Uporabniki ali obiskovalci niso upravičeni do uporabe teh blagovnih znamk brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Gerard®. Uporaba spletne strani ali mobilnih aplikacij vam ne prinaša lastninskih pravic do le-teh ali do storitev in vsebin. Če v zakonodaji ni drugače navedeno, nimate pravice do uporabe vsebine spletne strani ali mobilnih aplikacij brez našega pisnega soglasja.

Ne odstranjujte, ne skrivajte in ne spreminjajte katerihkoli objavljenih pravnih informacij, ki jih vsebujejo ali zagotavljajo aplikacija RoofNet ali njene storitve.